sklepjakiejsfirmy.pl

Wszystko na temat Twojego biznesu w sieci

BiznesPoradnik

Sprawozdanie finansowe – zasady szczegółowe w praktyce

Sprawozdanie finansowe – zasady szczegółowe w praktyce

Sprawozdania finansowe podlegają wielu uregulowaniom prawnym, które wprost wpływają na praktykę tego raportu finansowego. Do najważniejszych z nich zaliczyć można obecne wymogi dotyczące formy dokumentu elektronicznego, odpowiednich podpisów pod e-sprawozdaniem finansowym oraz uregulowania dotyczące stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniach finansowych.

Forma dokumentu, struktury logiczne i podpisy

Zgodnie z nowelizacją wprowadzoną 1 października 2018 roku oraz dodatkowymi poprawkami wprowadzonymi od 1 stycznia 2020 roku, obecnie sprawozdanie finansowe należy sporządzać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru „przedsiębiorcy” w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, winny one dodatkowo sporządzać sprawozdanie finansowe w ściśle określonej strukturze logicznej oraz formacie określonym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku jeżeli dane sprawozdanie finansowe ma spełniać również wymogi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, należy przygotować je w strukturze logicznej oraz odpowiednim formacie określonym w Biuletynie. Przy pracy nad elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi, podatnicy mogą wspomagać się odpowiednimi aplikacjami do przygotowywania e-sprawozdań (zarówno dla podmiotów zobowiązanych do pracy na strukturach logicznych jak i tych „zwykłych”).

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w sprawozdaniach finansowych

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zostały wprowadzone po to, aby osoby czytające zeznania podatkowe w różnych krajach, mogły zrozumieć i porównywać te dokumenty, pomimo różnic w zasadach rachunkowości i przepisach w poszczególnych krajach. Dzięki temu, w czasach możliwości inwestowania na otwartym rynku, inwestorzy mają możliwość weryfikacji nie tylko swoich rodzimych podmiotów. Nie wszystkie podmioty muszą realizować obowiązki przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, jednak nawet i te bez obowiązku mogą takie bardziej restrykcyjne normy sobie narzucić.

Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości obowiązkowo będą dotyczyć między innymi jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z tymi właśnie zasadami (MSR).

W przypadku podmiotów emitujących papiery wartościowe dopuszczone lub zamierzające ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obrotu Gospodarczego, sprawozdanie finansowe może być sporządzone zgodnie z MSR.

W obu powyższych przypadkach, o zastosowaniu zasad Międzynarodowych Standarów Rachunkowości dla danego podmiotu w jego sprawozdaniu finansowym, decydować będzie organ zatwierdzający. Również ten organ będzie odpowiedzialny za zatwierdzenie decyzji w sprawie zaprzestania stosowania MRS w sprawozdaniu finansowym.

Udostępnij